ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
งบประมาณ อบต.
ราคาน้ำมันวันนี้
บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกฝ่ายสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA
มาตรา 7 (1-5)
มาตรา 9
เว็บไซต์บริการ
e-service
งบประมาณ อบต.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
แผนดำเนินงานประจำปี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโอนงบประมาณ
รายงานผลตรวจสอบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ราคาน้ำมันวันนี้
บริการออนไลน์
Competency Inventory
นักบริหารท้องถิ่น
อำนวยการท้องถ่ิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นักวิชาการศึกษา
ครุ
งานบริหารบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การเประเมิน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรินคอร์รัปชั่น
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3
แบบ ป.ย. 1-ค
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามป้องกันทุจริต
รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
แบบ ปค.1
แบบ ปค.4
แบบ ปค.5
แบบ ปค.6
มาตรการเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คู่มือการติดต่อราชการ
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ขั้นตอนการชำระภาษี
ร้องเรียนร้องทุกข์
ขอรับสวัสดิการผู้สูงอายุ
เด็กแรกเกิด
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
e-service
สถิติผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์
สภาพเศรฐกิจ
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสังคม
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พรบ.อบต.พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว
ข่าวจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานจัดหางาน
ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานอัยการ จ.สระแก้ว
สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว
สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระแก้ว
สำนักงานประมง จ.สระแก้ว
สำนักงานสหกรณ์ จ.สระแก้ว
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
google
ลงชื่อเข้าใช้ hotmail.com
e-LAAS
ระบบสารบรรณท้องถิ่น
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
ระบบข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006821717404
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
Link กระทรวง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.