โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกฝ่ายสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองสังข์
รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA
มาตรา 7 (1-5)
มาตรา 9
งบประมาณ อบต.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
แผนดำเนินงานประจำปี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโอนงบประมาณ
รายงานผลตรวจสอบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
e-service
บริการออนไลน์
Competency Inventory
นักบริหารท้องถิ่น
อำนวยการท้องถ่ิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นักวิชาการศึกษา
ครุ
งานบริหารบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การเประเมิน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรินคอร์รัปชั่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศสรรหา รับ โอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2
งานควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3
แบบ ป.ย. 1-ค
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามป้องกันทุจริต
รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
แบบ ปค.1
แบบ ปค.4
แบบ ปค.5
แบบ ปค.6
มาตรการเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรการสร้างจิตสำนึก
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คู่มือการติดต่อราชการ
กระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ขั้นตอนการชำระภาษี
ร้องเรียนร้องทุกข์
ขอรับสวัสดิการผู้สูงอายุ
เด็กแรกเกิด
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
e-service
สถิติผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
บริการออนไลน์
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์
สภาพเศรฐกิจ
ศูนย์บริการประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสังคม
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
พรบ.อบต.พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว
ข่าวจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานจัดหางาน
ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานอัยการ จ.สระแก้ว
สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว
สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระแก้ว
สำนักงานประมง จ.สระแก้ว
สำนักงานสหกรณ์ จ.สระแก้ว
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
google
ลงชื่อเข้าใช้ hotmail.com
e-LAAS
ระบบสารบรรณท้องถิ่น
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
ระบบข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006821717404
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานผลการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
รายงานสถานะการเงินประจำปี 2562
รายงานสถานะการเงินประจำปี 2563
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2561-2563
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.10.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,018,728

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.