ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพเศรฐกิจ 

สภาพเศรฐกิจ
สภาพเศรฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ประกอบอาชีพทำนา, ทำไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, เลี้ยงโค, กระบือ  โดยแยกลักษณะอาชีพ  ได้ดังนี้

Ø  อาชีพหลักทำนา           จำนวน    1,599       ครัวเรือน

Ø  อาชีพรอง ทำไร่            จำนวน    111          ครัวเรือน

Ø  อาชีพค้าขาย                  จำนวน    78            ครัวเรือน

Ø  อาชีพเลี้ยงสัตว์              จำนวน    43            ครัวเรือน

Ø  อาชีพรับจ้าง                  จำนวน    201          ครัวเรือน

Ø  อาชีพอื่น ๆ                    จำนวน    51            ครัวเรือน

 

การอุตสาหกรรม

Ø  ปั๊มน้ำมัน                       จำนวน      4            แห่ง

Ø  โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน      -            แห่ง

Ø  โรงสี                              จำนวน      17          แห่ง

Ø  ร้านค้า                            จำนวน      57          แห่ง

Ø  โรงฆ่าสัตว์                     จำนวน      1            แห่ง

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.146.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 907,973

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
รวมลิงค์ต่างๆ
เครือข่ายของเรา

e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.