โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพเศรฐกิจ 

สภาพเศรฐกิจ
สภาพเศรฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ประกอบอาชีพทำนา, ทำไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, เลี้ยงโค, กระบือ  โดยแยกลักษณะอาชีพ  ได้ดังนี้

Ø  อาชีพหลักทำนา           จำนวน    1,599       ครัวเรือน

Ø  อาชีพรอง ทำไร่            จำนวน    111          ครัวเรือน

Ø  อาชีพค้าขาย                  จำนวน    78            ครัวเรือน

Ø  อาชีพเลี้ยงสัตว์              จำนวน    43            ครัวเรือน

Ø  อาชีพรับจ้าง                  จำนวน    201          ครัวเรือน

Ø  อาชีพอื่น ๆ                    จำนวน    51            ครัวเรือน

 

การอุตสาหกรรม

Ø  ปั๊มน้ำมัน                       จำนวน      4            แห่ง

Ø  โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน      -            แห่ง

Ø  โรงสี                              จำนวน      17          แห่ง

Ø  ร้านค้า                            จำนวน      57          แห่ง

Ø  โรงฆ่าสัตว์                     จำนวน      1            แห่ง

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มกราคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 968,825

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.